آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه نداف پورزرندي

1385/12/07

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا كريمي گوهري

1385/12/08

دبستان دخترانه سما

مبيناالسادات حسيني رشك وسطائي

1384/12/04

دبستان دخترانه سما

يلدا سلطاني اكبرآبادي

1385/12/02