آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا کریمی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارینا گرمسیری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه آذرشاه

مسابقه: جشنواره نوجوان سالم

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه ايزدي يزدان آبادي

1387/03/28

دبستان دخترانه سما

ستايش محمدي

1386/03/30

دبستان دخترانه سما

ياسمن زهرا دانش

1388/03/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه ايزدي يزدان آبادي

1382/03/27