آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مبینا سادات رضائی

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ملیکا مداحی نژاد

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه آذرشاه

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه حمزه

مسابقه: دومیدانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه آذرشاه

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه آذرشاه

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه آذرشاه

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ستايش محمدي

1386/03/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه ايزدي يزدان آبادي

1387/03/28

دبستان دخترانه سما

بهار يوسفي چاهي

1385/03/23