آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

عسل عزيزي زرندي

1389/04/07

دبستان دخترانه سما

پرميس ايزدي يزدان آبادي

1389/04/04

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا عليزاده حتكني

1389/04/03

دبستان دخترانه سما

ساينا زماني بابگهري

1389/04/05

دبستان دخترانه سما

امينه ضرورت

1388/04/06

دبستان دخترانه سما

مهتاب مالكي زرندي

1387/04/02

دبستان دخترانه سما

نازنين رقيه آبين

1389/04/05

دبستان دخترانه سما

سارينا گرمسيري ششده

1386/04/01