آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

   

1384/01/01

دبستان دخترانه سما

فائقه قليزاده حسين آبادي

1385/01/02

دبستان دخترانه سما

مائده خرمي نژاد

1385/01/08

دبستان پسرانه سما

   

1384/01/01

دبستان دخترانه سما

فائزه اكبري جور

1386/01/05